×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست آب و هوا با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۶۳,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست آب و هوا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۶۳,۴۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست آب و هوا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۴,۱۰۰ تومان
0