×
 • پروژه شبیه سازی سیستم بیمارستان بخش نوبت دهی تلفنی با ۳ سرویس دهنده در ارنا(Arena)

  ۵۲,۱۶۰ تومان

  پروژه شبیه سازی سیستم بیمارستان بخش نوبت دهی تلفنی با ۲ سرویس دهنده در ارنا(Arena)

  ۵۱,۸۰۰ تومان

  پروژه شبیه سازی سیستم بیمارستان بخش نوبت دهی تلفنی با ۱ سرویس دهنده در ارنا(Arena)

  ۴۸,۸۸۰ تومان

  پروژه شبیه سازی سیستم بیمارستان بخش نوبت دهی تلفنی با ۴ سرویس دهنده در ارنا(Arena)

  ۵۳,۷۲۰ تومان
  0