×
 • پروژه شبیه سازی سیستم بیمارستان بخش نوبت دهی تلفنی با ۳ سرویس دهنده در ارنا(Arena)

  ۶۴,۱۶۰ تومان

  پروژه شبیه سازی سیستم بیمارستان بخش نوبت دهی تلفنی با ۲ سرویس دهنده در ارنا(Arena)

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه شبیه سازی سیستم بیمارستان بخش نوبت دهی تلفنی با ۱ سرویس دهنده در ارنا(Arena)

  ۶۰,۸۸۰ تومان

  پروژه شبیه سازی سیستم بیمارستان بخش نوبت دهی تلفنی با ۴ سرویس دهنده در ارنا(Arena)

  ۶۵,۷۲۰ تومان
  0