×

پروژه شبیه سازی سیستم بیمارستان بخش نوبت دهی تلفنی با ۳ سرویس دهنده در ارنا(Arena)

۲۱,۸۰۰ تومان

پروژه شبیه سازی سیستم بیمارستان بخش نوبت دهی تلفنی با ۲ سرویس دهنده در ارنا(Arena)

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه شبیه سازی سیستم بیمارستان بخش نوبت دهی تلفنی با ۱ سرویس دهنده در ارنا(Arena)

۱۷,۶۰۰ تومان

پروژه شبیه سازی سیستم بیمارستان بخش نوبت دهی تلفنی با ۴ سرویس دهنده در ارنا(Arena)

۲۳,۱۰۰ تومان
0