×
 • پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۵۳,۴۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات بات نت(Bot Net) با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۵۰,۹۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS) با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۵۴,۱۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های کارت اعتباری در بانک داری الکتریکی با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۵۰,۹۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در مردان با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۵۱,۳۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان روده بزرگ با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۵۱,۰۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان ریه با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۵۱,۰۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۵۳,۰۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست داده ها با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۵۱,۵۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۵۳,۰۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۵۲,۲۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۵۲,۲۸۰ تومان
  0