×
 • پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۶۵,۴۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات بات نت(Bot Net) با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS) با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۶۶,۱۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های کارت اعتباری در بانک داری الکتریکی با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در مردان با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۶۳,۳۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان روده بزرگ با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۶۳,۰۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان ریه با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۶۳,۰۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۵,۰۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست داده ها با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۳,۵۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۵,۰۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان
  0