×

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۲,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات بات نت(Bot Net) با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS) با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۳,۴۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های کارت اعتباری در بانک داری الکتریکی با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در مردان با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۱,۱۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان روده بزرگ با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان ریه با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۲,۵۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست داده ها با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۱,۳۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۲,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان
0