×
 • پروژه خوشه بندی داده های سرطان ریه با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

  ۴۹,۴۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان سینه با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

  ۳۹,۵۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم X-means  در وکا(weka)

  ۴۸,۱۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های دیابت با استفاده از الگوریتم X_ means در وکا(weka)

  ۳۸,۸۰۰ تومان
  0