×

پروژه خوشه بندی داده های سرطان ریه با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

۱۸,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان سینه با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

۱۶,۶۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم X-means  در وکا(weka)

۱۷,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های دیابت با استفاده از الگوریتم X_ means در وکا(weka)

۱۶,۰۰۰ تومان
0