×
 • پروژه خوشه بندی داده های ستون فقرات با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۵۳,۲۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۵۳,۱۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان تنفسی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۵۳,۸۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۵۱,۴۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۵۱,۸۰۰ تومان
  0