×
 • پروژه خوشه بندی داده های ستون فقرات با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۶۵,۲۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۶۵,۱۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان تنفسی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۵,۸۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۳,۴۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۳,۸۰۰ تومان
  0