×

پروژه خوشه بندی داده های ستون فقرات با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۲,۷۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

۲۲,۶۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان تنفسی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۳,۲۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۱,۲۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۱,۵۰۰ تومان
0