×
  • پروژه طبقه بندی مجموعه داده های سری زمانی کنترل مصنوعی با الگوریتم KNN در متلب

    ۳۳,۳۶۰ تومان

    پروژه طبقه بندی مجموعه داده های پوسته های سنگی با الگوریتم KNN در متلب

    ۳۳,۹۶۰ تومان
    0