×
  • پروژه طبقه بندی مجموعه داده های سری زمانی کنترل مصنوعی با الگوریتم KNN در متلب

    ۵۱,۳۶۰ تومان

    پروژه طبقه بندی مجموعه داده های پوسته های سنگی با الگوریتم KNN در متلب

    ۵۱,۹۶۰ تومان
    0