×
 • پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۶۳,۸۷۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۶۳,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۶۳,۷۴۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۶۴,۰۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۶۴,۰۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۶۴,۴۰۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۶۳,۶۱۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۶۳,۶۱۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۶۴,۸۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۶۴,۴۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۶۴,۰۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارت های اعتباری با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۶۲,۸۴۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۶۳,۰۸۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۶۴,۰۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۶۳,۴۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

  ۶۳,۸۷۰ تومان
  0