×

پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۱۹,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۱۹,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۲۱,۷۰۰ تومان

پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۲۱,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۱۹,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۱۹,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۲۲,۴۰۰ تومان

پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۲۱,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارت های اعتباری با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۲۰,۷۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۲۱,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۱۹,۶۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۱۹,۹۰۰ تومان
0