×

پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۲۰,۴۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۱۹,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۱۹,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۱۹,۰۰۰ تومان

پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۱۹,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتمIB1 در وکا

۲۱,۶۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۲۰,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۱۹,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارتهای اعتباری با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۱۹,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۱۹,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی حیوانات با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۱۹,۹۰۰ تومان
0