×

پروژه خوشه بندی دیتاست پروتئین ها با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا(weka)

۱۸,۷۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS) با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا(weka)

۱۹,۱۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حیوانات سایت (UCI) با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRSTدر وکا (weka)

۱۷,۷۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های کارت اعتباری در بانک داری الکتریکی با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا(weka)

۱۷,۸۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های iris با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا(weka)

۱۸,۷۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا(weka)

۱۸,۸۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان پروستات در مردان با استفاده از الگوریتم FARTHEST FIRST در وکا(weka)

۱۹,۸۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم FARTHEST FIRST در وکا (weka)

۱۹,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا(weka)

۱۷,۸۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان سینه با استفاده از الگوریتم FARTHEST FIRST در وکا(weka)

۱۹,۶۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان ریه با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا(weka)

۱۸,۸۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم FARTHEST FIRST در وکا(weka)

۱۸,۷۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های دیابت با استفاده از الگوریتم FARTHEST FIRST در وکا(weka)

۱۸,۹۰۰ تومان
0