×
 • پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS) با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا(weka)

  ۶۲,۸۳۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست پروتئین ها با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا(weka)

  ۶۲,۳۷۵ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حیوانات سایت (UCI) با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRSTدر وکا (weka)

  ۶۱,۰۱۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های کارت اعتباری در بانک داری الکتریکی با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا(weka)

  ۶۱,۲۰۵ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های iris با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا(weka)

  ۶۲,۳۷۵ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا(weka)

  ۶۲,۵۰۵ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان پروستات در مردان با استفاده از الگوریتم FARTHEST FIRST در وکا(weka)

  ۶۳,۷۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم FARTHEST FIRST در وکا (weka)

  ۶۲,۷۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا(weka)

  ۶۱,۲۰۵ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان سینه با استفاده از الگوریتم FARTHEST FIRST در وکا(weka)

  ۶۳,۴۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان ریه با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا(weka)

  ۶۲,۵۰۵ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم FARTHEST FIRST در وکا(weka)

  ۶۲,۳۱۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های دیابت با استفاده از الگوریتم FARTHEST FIRST در وکا(weka)

  ۶۲,۵۷۰ تومان
  0