×

پروژه خوشه بندی داده های سرطان پروستات در مردان با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

۱۸,۶۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS) با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

۱۸,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حیوانات سایت (UCI) با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا (weka)

۱۹,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

۱۸,۶۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های iris با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

۱۷,۶۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های کارت اعتباری در بانک داری الکتریکی با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

۱۷,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا (weka)

۱۸,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان ریه با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

۱۷,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان سینه با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

۱۷,۸۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

۱۷,۲۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های دیابت با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا(weka)

۱۶,۹۰۰ تومان
0