×
 • پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا (weka)

  ۵۱,۷۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های برق مصرفی با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در ریپدماینر

  ۵۰,۸۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در ریپدماینر

  ۵۰,۳۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در ریپدماینر

  ۵۰,۶۰۰ تومان
  0