×

پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا (weka)

۱۹,۸۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های برق مصرفی با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در ریپدماینر

۲۰,۷۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در ریپدماینر

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در ریپدماینر

۲۰,۵۰۰ تومان
0