×
 • پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم DBSCAN در وکا (weka)

  ۳۳,۷۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های برق مصرفی با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در ریپدماینر

  ۳۲,۸۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در ریپدماینر

  ۳۲,۳۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در ریپدماینر

  ۳۲,۶۰۰ تومان
  0