×

پروژه طبقه بندی دیتاست COCOMO با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق(deep learning) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق(deep learning) در رپیدماینر

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی میزان مصرف انرژِی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق(deep learning) در رپیدماینر

۲۱,۳۵۰ تومان

پروژه طبقه بندی داده های مغزی با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق(deep learning) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق(deep learning) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق(deep learning) در رپیدماینر

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق(deep learning) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه پیش بینی قیمت های بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق(deep learning) در رپیدماینر

۲۰,۲۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات سیستم ناسا با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق(deep learning) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق(deep learning) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه تنشخیص تراکنش های مشکوک در دستگاه های خودپرداز ATM با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق(deep learning) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق(deep learning) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DARPA با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق(deep learning) در رپیدماینر

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق(deep learning) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی داده های پروتئینی با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق(deep learning) در رپیدماینر

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق(deep learning) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی دیتاست حیوانات سایت UCI با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق(deep learning) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه پیش بینی بارش باران با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق(deep learning) در رپیدماینر

۲۱,۳۵۰ تومان

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست iris با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق(deep learning) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی(پیش بینی) تراکنش های کارت اعتباری در بانکداری الکترونیک با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق(deep learning) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان
0