پروژه زمانبندی وظایف در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم کوله پشتی با کلودسیم (CloudSim)

۷۰,۰۴۰ تومان