×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های شراب با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۸,۹۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده WILT با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۱,۹۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مشتریان عمده فروشی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۵,۲۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست داده های تمرینات وزنه برداری با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۲,۳۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۸,۶۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-RIO) با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۰,۲۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۱,۰۰۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای VICON با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۶,۱۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات ستون فقرات با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۹,۲۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۶۸,۸۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست اطلاعات زمین های پوشش شهری با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۳,۸۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۷,۹۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۵,۹۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های متون ترکی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۱,۸۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۵,۶۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست جراحی قفسه سینه با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۳,۶۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۱,۴۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده ارزیابی دستیار آموزش با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۰,۸۸۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست آندرا پرادش برق مصرفی شبانه روزی خانگی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۲,۵۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست مجموعه داده های سری زمانی کنترل مصنوعی با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۵,۶۸۰ تومان
  0