×

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۲,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های قیمت های بورس اوراق بهادار با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۳,۱۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (Bat Net) بات نت با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در ریپدماینر

۲۲,۲۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS) با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۱,۶۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های iris با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۱,۷۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های کارت اعتباری در بانک داری الکتریکی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان ریه با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۱۸,۱۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان سینه با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان
0