×
 • پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۵۳,۰۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های قیمت های بورس اوراق بهادار با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۵۳,۷۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (Bat Net) بات نت با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در ریپدماینر

  ۵۲,۶۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS) با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۵۱,۹۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های iris با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۵۲,۰۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های کارت اعتباری در بانک داری الکتریکی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۵۲,۲۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان ریه با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۴۹,۵۳۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان سینه با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۵۲,۲۸۰ تومان
  0