×
 • پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۳۵,۰۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های قیمت های بورس اوراق بهادار با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۳۵,۷۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (Bat Net) بات نت با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در ریپدماینر

  ۳۴,۶۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS) با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۳۳,۹۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های iris با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۳۴,۰۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های کارت اعتباری در بانک داری الکتریکی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۳۴,۲۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان ریه با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۳۱,۵۳۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان سینه با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۳۴,۲۸۰ تومان
  0