×

پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

۲۱,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

۲۰,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

۲۱,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

۲۱,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

۱۹,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

۱۹,۰۰۰ تومان

پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

۲۱,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیر وفادار بانک با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

۲۰,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارتهای اعتباری با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

۱۹,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

۱۹,۰۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان
0