×

پروژه خوشه بندی دیتاست COCOMA با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

۱۸,۴۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

۱۷,۶۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست KDDCUP99 با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

۱۸,۷۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

۱۸,۹۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست داده ها با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

۱۸,۸۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

۱۸,۳۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

۱۷,۷۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

۱۸,۶۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های قیمت های بورس اوراق بهاداربا استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا (weka)

۱۸,۵۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا (weka)

۱۹,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

۱۷,۹۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

۱۸,۵۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

۱۸,۶۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS) با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

۱۷,۷۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست پروتئین ها با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

۱۷,۷۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (Bat Net) بات نت با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا (weka)

۱۷,۸۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حیوانات سایت(UCI) با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا (weka)

۱۷,۶۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حیوانات سایت (UCI) با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا (weka)

۱۷,۶۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

۱۷,۵۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های iris با استفاده از الگوریتم مبتنی برچگالی در وکا(weka)

۱۷,۳۰۰ تومان
0