×

پروژه تشخیص حملاتCOCOMO با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

۲۱,۳۵۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

۲۱,۳۵۰ تومان

پروژه طبقه بندی داده های مصرف انرژِی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

۲۲,۶۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی دیتاست دارو ها با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

۲۲,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

۲۲,۲۰۰ تومان

پروژه پیش بینی قیمت اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

۲۱,۳۵۰ تومان

پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی داده های مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

۲۰,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی داده های تراکنش های دستگاه های خودپرداز(ATM) با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

۲۰,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی حملات کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات (Bot Net) بات نت با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

۲۲,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی دیتاست پروتئین با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

۲۲,۲۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DDOS با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

۲۱,۳۵۰ تومان

پروژه طبقه بندی حیوانات سایت UCI با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی داده های Iris با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(linear SVM) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان
0