×

پروژه طبقه بندی مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

۲۷,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

۲۴,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده STATLOG (اعتبارات مالی آلمان) با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

۲۵,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات کنترلی ماهواره ها با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

۲۶,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی لرزه خیزی با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

۲۶,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی ماهی های قزل آلا با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

۲۳,۲۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان پستان ویسکانسین (تشخیصی) با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

۲۳,۱۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۱۹,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۲۱,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۲۱,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۲۱,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۲۰,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

۲۱,۸۰۰ تومان
0