×
 • پروژه طبقه بندی مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

  ۶۳,۰۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

  ۶۶,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده STATLOG (اعتبارات مالی آلمان) با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

  ۶۰,۸۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات کنترلی ماهواره ها با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

  ۶۱,۶۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی لرزه خیزی با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

  ۶۲,۰۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی ماهی های قزل آلا با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

  ۶۵,۸۴۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان پستان ویسکانسین (تشخیصی) با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

  ۶۵,۷۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

  ۶۳,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

  ۶۳,۷۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

  ۶۴,۱۶۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

  ۶۴,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

  ۶۴,۰۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

  ۶۳,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

  ۶۴,۱۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

  ۶۲,۶۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم لوجستیک در وکا

  ۶۴,۱۶۰ تومان
  0