×

پروژه تشخیص صورت راننده با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۷,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۸,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۸,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۷,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۶,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده WILT با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۵,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۴,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۳,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۸,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-RIO) با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۷,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۶,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای VICON با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۵,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۴,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۳,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۷,۱۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۷,۱۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های متون ترکی با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۲۵,۱۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۳,۱۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی جراحی قفسه سینه با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۳,۶۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس  با استفاده از الگوریتم  IBK در وکا

۲۴,۶۰۰ تومان
0