×

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

۲۸,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

۲۸,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

۲۳,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

۲۴,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده WILT با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

۲۵,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

۲۵,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

۲۶,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

۲۷,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-RIO) با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

۲۸,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای VICON با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

۲۶,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

۲۵,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

۲۴,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

۲۳,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

۲۸,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های متون ترکی با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

۲۷,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

۲۶,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی جراحی قفسه سینه با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

۲۵,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده ارزیابی دستیار آموزش با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

۲۳,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی آندرا پرادش برق مصرفی شبانه روزی خانگی با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

۲۸,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های سری زمانی کنترل مصنوعی با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

۲۵,۱۰۰ تومان
0