×

پروژه طبقه بندی مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

۲۷,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

۲۴,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده STATLOG (اعتبارات مالی آلمان) با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

۲۵,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات کنترلی ماهواره ها با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

۲۶,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی لرزه خیزی با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

۲۶,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی ماهی های قزل آلا با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

۲۳,۲۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان پستان ویسکانسین (تشخیصی) با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

۲۳,۱۰۰ تومان
0