×
 • پروژه طبقه بندی مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

  ۵۱,۰۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

  ۵۴,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده STATLOG (اعتبارات مالی آلمان) با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

  ۴۸,۸۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات کنترلی ماهواره ها با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

  ۴۹,۶۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی لرزه خیزی با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

  ۵۰,۰۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی ماهی های قزل آلا با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

  ۵۳,۸۴۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان پستان ویسکانسین (تشخیصی) با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

  ۵۳,۷۲۰ تومان
  0