×

پروژه طبقه بندی جرائم با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

۲۶,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص توده ماموگرافی با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

۲۸,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی تلسکوپ شعبده بازی گاما با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

۲۸,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی MADELON با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

۲۶,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص محلی سازی برای فعالیت شخصی با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین (BEYESNET) در وکا

۲۳,۷۰۰ تومان
0