×
 • پروژه تشخیص تراکنش های کارت اعتباری مشتریان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۳۳,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی ایمیل های DBWORLD با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۳۲,۰۴۰ تومان

  پروژه تشخیص فشار خون با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۳۰,۸۴۰ تومان

  پروژه تشخیص نقشه برداری کلاسیک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۳۷,۶۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی اعتبارات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۳۶,۴۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی پیشگیری از بارداری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۳۵,۶۰۰ تومان

  پروژه تشخیص پایه اتصال با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۳۳,۶۰۰ تومان

  پروژه تشخیص پایه ارتباطی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۳۳,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی پرونده های رای گیری کنگره با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۳۳,۳۶۰ تومان

  پروژه تشخیص تصاویر چهره با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۳۲,۱۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی آب و هوا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۳۰,۹۶۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری مزمن کلیوی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۳۷,۷۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی حرکات مهره های شطرنج با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۳۶,۵۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات شخصیتی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۳۶,۶۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی تصاویر فونت شخصیت با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۳۷,۸۸۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دهانه رحم (عوامل خطر) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۳۱,۰۸۰ تومان

  پروژه تشخیص درآمد سرشماری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۳۱,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی پیگیری و ردیابی حمل و نقل محموله با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۳۲,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات ارزیابی خودرو با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۳۳,۴۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی BUZZ در شبکه های اجتماعی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۳۳,۶۰۰ تومان
  0