×

پروژه تشخیص تراکنش های کارت اعتباری مشتریان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۷,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی ایمیل های DBWORLD با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۶,۷۰۰ تومان

پروژه تشخیص فشار خون با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۵,۷۰۰ تومان

پروژه تشخیص نقشه برداری کلاسیک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۴,۷۰۰ تومان

پروژه پیش بینی اعتبارات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۳,۷۰۰ تومان

پروژه پیش بینی پیشگیری از بارداری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۳,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص پایه اتصال با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۸,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص پایه ارتباطی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۸,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی پرونده های رای گیری کنگره با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۷,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص تصاویر چهره با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۶,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی آب و هوا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۵,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مزمن کلیوی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۴,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حرکات مهره های شطرنج با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۳,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات شخصیتی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۳,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی تصاویر فونت شخصیت با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۴,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان دهانه رحم (عوامل خطر) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۵,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص درآمد سرشماری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۵,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی پیگیری و ردیابی حمل و نقل محموله با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۶,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات ارزیابی خودرو با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۷,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی BUZZ در شبکه های اجتماعی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۸,۰۰۰ تومان
0