پروژه طبقه بندی اطلاعات کیفی کولپوسکوپی دیجیتال با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی  (AD TREE) در وکا

۶۲,۶۴۰ تومان