×
 • پروژه تشخیص خرابی های ربات با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

  ۶۰,۴۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات کیفی کولپوسکوپی دیجیتال با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

  ۶۷,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات کیفی ورشکستگی با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

  ۶۶,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های بیمار پس از عمل با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

  ۶۵,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات شرکت ورشکسته لهستانی با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

  ۶۳,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های پل پیتزبورک با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

  ۶۳,۰۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات دیابتی سرخپوستان PIMA با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

  ۶۱,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات وب سایت های فیشینگ با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

  ۶۰,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات عطر با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

  ۶۷,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های پارکینسون با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

  ۶۶,۲۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی سخنرانی پارکینسون با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

  ۶۳,۶۰۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری پارکینسون با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

  ۶۲,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های سطح اوزون با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

  ۶۱,۲۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشگاه با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

  ۶۸,۰۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی خرده فروشی آنلاین با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

  ۶۶,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اخبار آنلاین با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

  ۶۵,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی گونه های گیاهی با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

  ۶۳,۶۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی میزان جاذبه با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

  ۶۲,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مهد کودک با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

  ۶۵,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی NOMAO با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

  ۶۲,۸۸۰ تومان
  0