×

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

۲۸,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

۲۷,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

۲۴,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

۲۵,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده WILT با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

۲۶,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

۲۷,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

۲۴,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

۲۸,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-RIO) با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

۲۶,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

۲۲,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای VICON با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

۲۸,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

۲۶,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

۲۴,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

۲۳,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

۲۷,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های متون ترکی با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

۲۶,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی جراحی قفسه سینه با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

۲۷,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

۲۸,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده ارزیابی دستیار آموزش با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

۲۸,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی آندرا پرادش برق مصرفی شبانه روزی خانگی با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

۲۷,۱۰۰ تومان
0