×

پروژه طبقه بندی دکستر با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

۲۴,۷۰۰ تومان

پروژه تشخیص ویروس با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

۲۷,۷۰۰ تومان

پروژه تشخیص تراکنش های کارت اعتباری مشتریان با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

۲۶,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی ایمیل های DBWORLD با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

۲۷,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص فشار خون با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

۲۷,۱۰۰ تومان

پروژه تشخیص نقشه برداری کلاسیک با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

۲۵,۹۰۰ تومان

پروژه پیش بینی اعتبارات با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

۲۷,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی پیشگیری از بارداری با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

۲۷,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص پایه اتصال با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

۲۷,۴۰۰ تومان

پروژه تشخیص پایه ارتباطی با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

۲۶,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی پرونده های رای گیری کنگره با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

۲۶,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص تصاویر چهره با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

۲۶,۴۰۰ تومان

پروژه پیش بینی آب و هوا با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

۲۷,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مزمن کلیوی با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

۲۷,۴۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حرکات مهره های شطرنج با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

۲۶,۱۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات شخصیتی با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

۲۴,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی تصاویر فونت شخصیت با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

۲۵,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان دهانه رحم (عوامل خطر) با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

۲۶,۶۰۰ تومان

پروژه تشخیص درآمد سرشماری با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

۲۵,۱۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی پیگیری و ردیابی حمل و نقل محموله با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

۲۶,۷۰۰ تومان
0