×
 • پروژه طبقه بندی دکستر با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

  ۶۷,۶۴۰ تومان

  پروژه تشخیص ویروس با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

  ۶۳,۲۴۰ تومان

  پروژه تشخیص تراکنش های کارت اعتباری مشتریان با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

  ۶۲,۰۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی ایمیل های DBWORLD با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

  ۶۳,۰۰۰ تومان

  پروژه تشخیص فشار خون با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

  ۶۲,۵۲۰ تومان

  پروژه تشخیص نقشه برداری کلاسیک با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

  ۶۱,۰۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی اعتبارات با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

  ۶۳,۳۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی پیشگیری از بارداری با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

  ۶۲,۴۰۰ تومان

  پروژه تشخیص پایه اتصال با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

  ۶۲,۸۸۰ تومان

  پروژه تشخیص پایه ارتباطی با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

  ۶۲,۰۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی پرونده های رای گیری کنگره با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

  ۶۱,۵۶۰ تومان

  پروژه تشخیص تصاویر چهره با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

  ۶۱,۶۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی آب و هوا با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

  ۶۳,۳۶۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری مزمن کلیوی با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

  ۶۲,۸۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی حرکات مهره های شطرنج با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

  ۶۱,۳۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات شخصیتی با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

  ۶۷,۷۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی تصاویر فونت شخصیت با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

  ۶۰,۳۶۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دهانه رحم (عوامل خطر) با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

  ۶۱,۹۲۰ تومان

  پروژه تشخیص درآمد سرشماری با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

  ۶۰,۱۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی پیگیری و ردیابی حمل و نقل محموله با استفاده از الگوریتم ال دابلیو ال (LWL) در وکا

  ۶۲,۰۴۰ تومان
  0