×
 • پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی شعاعی پایه در وکا

  ۶۴,۴۰۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی شعاعی پایه در وکا

  ۶۳,۲۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی شعاعی پایه در وکا

  ۶۴,۰۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی شعاعی پایه در وکا

  ۶۴,۱۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی شعاعی پایه در وکا

  ۶۴,۴۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی شعاعی پایه در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی شعاعی پایه در وکا

  ۶۳,۵۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی شعاعی پایه در وکا

  ۶۳,۰۹۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی شعاعی پایه در وکا

  ۶۲,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی شعاعی پایه در وکا

  ۶۴,۱۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی شعاعی پایه در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی شعاعی پایه در وکا

  ۶۳,۷۴۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی شعاعی پایه در وکا

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی شعاعی پایه در وکا

  ۶۳,۲۰۰ تومان

  پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارتهای اعتباری با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی شعاعی پایه در وکا

  ۶۲,۳۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی شعاعی پایه در وکا

  ۶۴,۰۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی شعاعی پایه در وکا

  ۶۳,۲۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی شعاعی پایه در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی شعاعی پایه در وکا

  ۶۴,۰۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی شعاعی پایه در وکا

  ۶۳,۰۹۰ تومان
  0