×
 • پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

  ۶۴,۰۰۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

  ۶۴,۰۰۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

  ۶۳,۷۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

  ۶۳,۰۹۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOSبا استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

  ۶۴,۰۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی حیوانات با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

  ۶۲,۶۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی داده های IRISبا استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

  ۶۲,۶۰۰ تومان

  پروژه تشخیص تقلب کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

  ۶۳,۷۴۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

  ۶۳,۸۷۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان ریه با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

  ۶۴,۰۰۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان پروستات در مردان با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

  ۶۴,۰۰۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم شبکه های بیزین در وکا

  ۶۳,۲۰۰ تومان
  0