×

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۳۰,۶۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مخمر با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۹,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۳۰,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۳۲,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۳۰,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده Wilt با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۹,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۳۰,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۳۱,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۹,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-Rio) با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۳۰,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۳۱,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای vicon با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۹,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۸,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۷,۶۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات زمین های پوشش شهری با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۸,۱۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۸,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۹,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های متون ترکی با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۸,۷۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری تیروئید با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۹,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص جراحی قفسه سینه با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۳۱,۷۰۰ تومان
0