×

پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۱۹,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۱۹,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارتهای اعتباری با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۱۹,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۲۱,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۱۹,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۱۹,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی حیوانات با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۲۱,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی داده های IRIS با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۲۱,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص تقلب کارت اعتباری با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۲۱,۴۰۰ تومان

پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان ریه با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۱۹,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان پروستات در مردان با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۱۹,۷۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان سینه با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۲۱,۶۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۲۱,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

۱۹,۹۰۰ تومان
0