×
 • پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۳۴,۱۶۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۳۲,۷۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۳۴,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۳۳,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۳۴,۴۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۳۲,۶۰۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۳۳,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۳۳,۶۸۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۳۴,۱۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۳۴,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۳۴,۰۴۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون MLP در وکا

  ۳۴,۲۸۰ تومان
  0