×

پروژه طبقه بندی جداسازی فاز حرکات با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۲۶,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی میدان مغناطیسی زمین و مجموعه داده های WLAN با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۲۶,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی جغرافیایی موسیقی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۲۶,۱۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی سنسورهای گاز برای نظارت بر فعالیت های خانه با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۲۵,۶۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی سنسور گاز تحت مدولاسیون جریان با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۲۴,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی سنسور گاز در زیر مخلوط گاز پویا با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۲۷,۱۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی نقشه برداری جنگل با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۲۶,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص باروری با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۲۷,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی تبلیغات مزرعه با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۲۶,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی بهره وری انرژی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۲۷,۲۰۰ تومان

پروژه تشخیص مجموعه داده های عمل جسمی EMG با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۲۴,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص حالت های چشم EEG با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۲۶,۶۰۰ تومان

پروژه تشخیص اکوکاردیوگرام با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۲۶,۱۰۰ تومان

پروژه تشخیص صورت راننده با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۲۵,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی فروشگاه حراجی لباس با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۲۴,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی شاخص داو جونز با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۲۶,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی نتایج بازی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۲۵,۷۰۰ تومان

پروژه تشخیص رتینوپاتی دیابتی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۲۶,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی دیابت ۱۳۰ بیمارستان ایالات متحده با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۲۵,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی دکستر با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۲۶,۲۰۰ تومان
0