×
 • پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با استفاده از الگوریتم سلسله مراتبی در وکا(weka)

  ۵۰,۸۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های iris با استفاده از الگوریتم سلسله مراتبی در وکا(weka)

  ۵۱,۱۹۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های کارت اعتباری در بانک داری الکتریکی با استفاده از الگوریتم سلسله مراتبی در وکا(weka)

  ۶۱,۶۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتم سلسله مراتبی در وکا(weka)

  ۶۱,۲۷۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم  سلسله مراتبی در وکا (weka)

  ۶۰,۱۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم سلسله مراتبی در وکا (weka)

  ۶۰,۷۵۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان پروستات در مردان با استفاده از الگوریتم  سلسله مراتبی در وکا(weka)

  ۶۱,۴۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان ریه با استفاده از الگوریتم سلسله مراتبی در وکا(weka)

  ۶۰,۱۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان سینه با استفاده از الگوریتم سلسله مراتبی در وکا(weka)

  ۵۰,۸۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم سلسله مراتبی در وکا(weka)

  ۵۱,۱۹۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های دیابت با استفاده از الگوریتم سلسله مراتبی در وکا(weka)

  ۶۰,۶۲۰ تومان
  0