×
 • پروژه تشخیص حملات COCOMO با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 دروکا

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی داده های مصرف انرژِی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3) در رپیدماینر

  ۶۲,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دیتاست دارو ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3) در رپیدماینر

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3)در رپیدماینر

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (ID3) در رپیدماینر

  ۶۳,۶۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی قیمت اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی داده های مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی داده های تراکنش های دستگاه های خودپرداز(ATM) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی حملات کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3) در رپیدماینر

  ۶۳,۶۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3) در رپیدماینر

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات (Bot Net) بات نت با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3) در رپیدماینر

  ۶۲,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دیتاست پروتئین با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات DDOS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دیتاست حیوانات سایت UCI با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3) در رپیدماینر

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی داده های Iris با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم(ID3) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان
  0