×
 • پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۱,۰۸۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۱,۶۱۰ تومان

  پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۲,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۲,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۲,۲۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۱,۸۰۰ تومان
  0