×

پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۱۹,۷۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان
0