×
 • پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۵۲,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۵۰,۸۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۵۲,۴۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۵۲,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۵۱,۰۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۵۱,۸۷۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۵۰,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۵۱,۳۵۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۵۰,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۵۱,۶۱۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۵۰,۶۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۵۰,۷۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۵۰,۷۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۵۱,۴۴۰ تومان

  پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارتهای اعتباری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۵۱,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۵۰,۷۲۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۵۲,۰۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۵۱,۸۷۰ تومان

  پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۵۱,۶۱۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۵۲,۴۰۰ تومان
  0