×
 • پروژه تشخیص دیتاست COCOMO با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی بار مصرفی درخانه هوشمند با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

  ۶۲,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه (پیش بینی) قیمت اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه (پیش بینی) رضایت مندی مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه (پیش بینی) مشکوک در داده های تراکنش های دستگاه های خودپرداز(ATM) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات (BotNet) بات نت با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی داده های پروتئین با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص دیتاست حملات DDOS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دیتاست حیوانات سایت UCI با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

  ۶۲,۲۴۰ تومان

  پروژه (پیش بینی) داده های بارش باران با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی داده های Iris با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (C4.5) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان
  0