پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت در وکا

۶۳,۳۵۰ تومان