×

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت در وکا

۲۰,۲۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت در وکا

۲۰,۴۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

وژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی تراکنش های موفق و ناموفق دستگاه های خود پرداز با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت در وکا

۲۱,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت در وکا

۲۱,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی حیوانات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم کارت در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان
0