×
 • پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم تصادفی در وکا

  ۶۳,۲۰۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم تصادفی در وکا

  ۶۴,۰۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم تصادفی در وکا

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم تصادفی در وکا

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم تصادفی در وکا

  ۶۳,۵۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم تصادفی در وکا

  ۶۳,۲۰۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم تصادفی در وکا

  ۶۲,۷۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم تصادفی در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم تصادفی در وکا

  ۶۲,۳۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم تصادفی در وکا

  ۶۲,۳۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم تصادفی در وکا

  ۶۳,۷۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم تصادفی در وکا

  ۶۴,۴۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم تصادفی در وکا

  ۶۴,۱۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم تصادفی در وکا

  ۶۲,۶۰۰ تومان

  پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارتهای اعتباری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم تصادفی در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم تصادفی در وکا

  ۶۴,۴۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم تصادفی در وکا

  ۶۳,۲۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم تصادفی در وکا

  ۶۲,۳۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم تصادفی در وکا

  ۶۴,۰۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم تصادفی در وکا

  ۶۳,۰۹۰ تومان
  0