×

پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی در وکا

۲۱,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی در وکا

۱۹,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی  در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی در وکا

۲۱,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی در وکا

۲۰,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی در وکا

۲۰,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی در وکا

۲۱,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی در وکا

۱۹,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارت های اعتباری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی در وکا

۲۱,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات بات نت با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی در وکا

۱۹,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی حیوانات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی در وکا

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی در وکا

۲۱,۶۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی در وکا

۲۱,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان
0