×
 • پروژه خوشه بندی دیتاست KDDCUP99 با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۴,۰۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های تراکنش های دستگاه های خود پرداز(ATM) با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۵,۶۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۵,۴۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۲,۶۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حیوانات سایت (UCI) با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۳,۶۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های برق مصرفی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در ریپدماینر

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های کارت اعتباری در بانک داری الکتریکی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان پستان در زنان با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۵,۴۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های دیابت با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان
  0