×

پروژه خوشه بندی دیتاست KDDCUP99 با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۱,۷۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های تراکنش های دستگاه های خود پرداز(ATM) با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۳,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۲,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حیوانات سایت (UCI) با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۱,۴۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های برق مصرفی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در ریپدماینر

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های کارت اعتباری در بانک داری الکتریکی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان پستان در زنان با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۲,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های دیابت با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان
0