×

پروژه خوشه بندی داده های کارت اعتباری در بانک داری الکتریکی با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۳۲,۲۴۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های برق مصرفی با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۳۲,۲۴۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۳۲,۳۶۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در مردان با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۳۵,۶۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان پروستات در مردان با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۳۴,۴۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های iris با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۳۴,۴۰۰ تومان
0