×
 • پروژه خوشه بندی داده های کارت اعتباری در بانک داری الکتریکی با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۶۲,۲۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های برق مصرفی با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۶۲,۲۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۶۲,۳۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در مردان با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۶۵,۶۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان پروستات در مردان با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۶۴,۴۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های iris با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۶۴,۴۰۰ تومان
  0