×
 • پروژه خوشه بندی داده های کارت اعتباری در بانک داری الکتریکی با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۳۲,۲۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های برق مصرفی با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۳۲,۲۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۳۲,۳۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در مردان با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۳۵,۶۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان پروستات در مردان با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۳۴,۴۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های iris با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۳۴,۴۰۰ تومان
  0