×

پروژه خوشه بندی داده های کارت اعتباری در بانک داری الکتریکی با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۲۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های برق مصرفی با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۲۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در مردان با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۳,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان پروستات در مردان با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های iris با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۲,۰۰۰ تومان
0