×
 • پروژه خوشه بندی داده های کارت اعتباری در بانک داری الکتریکی با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۰,۲۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های برق مصرفی با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۰,۲۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۰,۳۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در مردان با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۳,۶۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان پروستات در مردان با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۲,۴۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های iris با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۲,۴۰۰ تومان
  0