×
 • پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

  ۵۰,۹۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های دیابت با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

  ۵۰,۴۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست COCOMO با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۱,۰۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۰,۸۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست KDDCUP99 با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۰,۹۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۰,۷۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بیماری مغزی با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۰,۳۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست داده ها با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۰,۲۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان تنفسی با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۰,۶۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های اطلاعات محصولات با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۴,۸۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۳,۶۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های قیمت های بورس اوراق بهادار با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۰,۶۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۰,۴۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۰,۳۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های تراکنش های دستگاه های خود پرداز(ATM) با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۰,۳۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۱,۶۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۰,۳۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (Bat Net) بات نت با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۰,۳۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS) با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۰,۴۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حیوانات سایت (UCI) با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۰,۳۶۰ تومان
  0