×

پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های دیابت با الگوریتم خوشه بندی DBSCAN در رپیدماینر

۲۰,۴۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست COCOMO با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۷۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست KDDCUP99 با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۶۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بیماری مغزی با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست داده ها با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۲۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان تنفسی با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های اطلاعات محصولات با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۴,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۳,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های قیمت های بورس اوراق بهادار با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۴۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های تراکنش های دستگاه های خود پرداز(ATM) با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۱,۴۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (Bat Net) بات نت با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS) با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۴۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حیوانات سایت (UCI) با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۳۰۰ تومان
0