×
  • پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

    ۳۵,۲۴۰ تومان

    پروژه خوشه بندی داده های سرطان ریه با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

    ۳۱,۵۳۰ تومان
    0