×

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۲,۷۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان ریه با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۱۸,۱۰۰ تومان
0